Börja här

Med devisen ”Retired but not tired” är jag verksam inom tre områden; förhandling, medling och skrivande.

Förhandling

I mina föreläsningar lär jag ut några få principer du minns och inte en hel massa trix och knep du lätt kan glömma.  Min utbildning och erfarenhet bygger på den princip-, och intressebaserade förhandlingsmetoden från Harvard Negotiation Project. Metoden kan användas i allt från förhandling om veckopeng, vem som skall laga frukost till affärsförhandling. Jag har flera olika föreläsningar. Föreläsningen ger grundläggande förutsättningar om den princip- och intressebserade förhandlingsmetoden för Harvard Negotiation Project. Förhandlingsmetod har erfarenhetsmässiga och vetenskapliga belägg för att vara framgångsrik.

  • Inspirationsföreläsning på cirka tjugo minuter.
  • Något längre föreläsning på cirka en timme.
  • Ännu längre föreläsning på cirka tre timmar med tillfälle till fördjupade frågor och förberedande anpassade ämnen.
  • En dags öppen eller anpassad utbildning. Jag samarbetar med Affärsliv w3 AB ”Ett norrländskt kunskapsföretag”, som marknadsför och administrerar mina öppna utbildningar och anpassade interna utbildningar i norra Sverige.

Jag är förhandlare och medlare med omkring trettiofem års erfarenhet av förhandling och mer än tio års erfarenhet av särskild medling, utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet är jag väl förberedd. Min stil är att jag ”förhandlar som en medlare” vilket leder till störst framgång.

Medling

Jag medlar i konflikter och andra smärre osämjor. Medlingsinstitut Norr ger möjligheter att lösa tvister och konflikter mellan olika parter, till exempel affärskonflikter och grannfejder utan att behöva gå till domstol eller lägga ner stora kostnader. Dessutom medlar jag i konflikter mellan anställda på arbetsplatser. En medlaren skall vara neutral och objektiv. Medling vilar på att lösningen finns att finna bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.

Gå till Medlingsinstitut Norr: Medlingsinstitut Norr  för att läsa mera.

Skrivandet

Mitt skrivandet innebär att jag kan skriva åt dig, d.v.s. att vara din spökskrivare. Dessutom kan jag skriva din organisations story, kallat Storytelling. Mitt eget skrivande är skönlitterärt d.v.s. gestaltande, för jag arbetar på en roman. Om den blir färdig eller inte vet jag ännu inget om just nu men det kan ta tid.

Skrivandet och retoriken

Men vad har retoriken att göra med förhandling, medling och skrivande? Jo, retorik är ett av kommunikationens hörnstenar. Att säga det som är avsikten för att inte bli missförstådd. Att både förmå lyssna och tala så att man blir förstådd. Det är viktigt att tolka vad andra säger och tala så att andra förstår.